Algemene voorwaarden Kihi

Zondag 21-10-2018

Definitie: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen kihi en de klant. kihi: Sharon Seuren en gebruiker in de zin van artikel 6:231 BW.

De Klant: de wederpartij van kihi en de wederpartij in de zin van artikel 6:231 BW. De overeenkomst: de tussen kihi en de klant gesloten overeenkomst van opdracht conform artikel 7:400 BW.

Het product: het door kihi gecreeërde werkzaamheden. De licentie: toestemming van kihi aan de klant.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten van kihi.

1.2 Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door kihi zijn aanvaard.

1.3 Wijziging of afwijking van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen kihi en Opdrachtgever.

1.4 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven de overige bepaling deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Voor de nietige bepaling stellen partijen in overleg een nieuwe bepaling vast die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.

Artikel 2. De opdracht

2.1 kihi heeft het recht om binnen de kaders van de overeenkomst de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

2.2 Wijziging van de overeenkomst door de klant is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk schriftelijk door kihi is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten. De kosten van wijziging komen voor rekening en risico van de Klant.

2.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van kihi, het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft kihi recht op een aanvullende vergoeding.

2.4 kihi levert geen RAW bestanden en geen onbewerkte bestanden.

2.5 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van licenties van derden van onder andere fonts, software en ander materiaal van derden. Onder autersrechterlijk materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huisstijlelementen en foto´s.

Artikel 3. Opzegging

3.1 Indien de klant de overeenkomst tussentijds opzegt, om welke reden dan ook, is de klant verplicht de overeengekomen vergoeding volledig te betalen ongeacht of kihi werkzaamheden heeft verricht. Deze betalingsverplichting geldt niet voor de nietprofessionele klant, die is bij opzegging een naar redelijkheid vast te stellen deel van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

3.2 Indien de klant de overeenkomst opzegt binnen 24 uur nadat deze tot stand is gekomen en kihi nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan de klant niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen. kihi behoudt het recht om afspraken die later dan 24 uur van te worden afgezegd alsnog voor vijftig procent van het afgesproken uurtarief te factureren aan de wederpartij.

3.3 Een overeenkomst waarvoor kihi onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet worden opgezegd.

3.4 Zowel opdrachtgever als kihi hebben het recht om ingeval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

Artikel 4. Duur overeenkomst en termijnen

4.1 De overeenkomst eindigt van rechtswege nadat het product is geleverd, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. Indien partijen voor de levering van het

Product een termijn overeen zijn gekomen dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 5. Facturering en betaling

5.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeld.

5.2 Facturering kan geschieden vanaf het moment van levering van het product.

5.4 De klant heeft niet het recht om de betalingsverplichting op te schorten.

5.5 De klant is bij niet tijdige betaling wettelijke handelsrente verschuldigd berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van €75,00.

5.6 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van kihi onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 Auteursrecht & gebruiksrecht

6.1 Auteursrecht van het product blijft bij kihi.

6.2 De Klant zal een exclusieve niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het product ontvangen.

6.3 De licentie wordt door kihi schriftelijk verleend.

6.4 De licentie wordt verleend op voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de factuur. Indien de Klant in gebreke blijft de factuur van kihi tijdig en volledig te betalen, dan vervalt de licentie met terugwerkende kracht. Alle reeds verrichte openbaarmakingen en/of verveelvoudigingen door of namens de klant worden alsdan beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van kihi en dienen vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur te worden gestaakt. Opdrachtgever is vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur schadeplichtig jegens kihi zoals omschreven in artikel 6.9 van deze Algemene Voorwaarden.

6.5 Het is niet toegestaan om het Product van kihi te bewerken en op het internet te plaatsen. Het product mag wel gedeeld worden op sociale media met naamsvermelding van kihi. Sharon Seuren | kihi | www.kihi.nl

6.6 Het product is uitsluitend voor privègebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan tenzij hiervoor toestemming is gegeven door kihi.

6.7 Het product mag niet worden gebruikt ter verkoop of voor fotowedstrijden.

6.8 De klant geeft kihi toestemming om het product te gebruiken voor het portfolio/sociale media/blog/wedstrijden/exposities/website en flyers. Mocht de Klant het hier niet mee eens zijn kan de Klant bezwaar maken schriftelijk of via e-mail. kihi zal het product hier dan niet voor gebruiken.

6.9 Bij inbreuk op het auteursrecht is de klant aan kihi tenminste een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van drie maal (300%) het overeengekomen of gebruikelijke honorarium voor een dergelijke vorm van gebruik, onverminderd het aan kihi toekomende recht op schadevergoeding volgens de wet.

Artikel 7 Klachten

7.1 Klachten over de kwaliteit van het product of uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering van het product schriftelijk en met redenen omkleed aan kihi kenbaar worden gemaakt. Na afloop van deze termijn kan de klant geen beroep meer doen op niet-nakoming van de overeenkomst door kihi en vervallen de rechten die daarmee verbonden zijn.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 kihi is, behoudens opzet of grove schuld zijdens kihi, nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voorvloeiend uit de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het product al dan niet geleden door de klant.

8.2 De aansprakelijkheid vankihi is in alle gevallen beperkt tot de directe schade die door de klant daadwerkelijk is geleden.

8.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 is de aansprakelijkheid van de klant te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit kihi uitdrukkelijk uit.

8.4 Indien derden met betrekking tot de openbaarmaking van het product door of namens de klant enige aanspraak jegens kihi aankondigen of aanhangig maken, zullen de de klant en kihi in goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden. kihi en de klant dragen ieder de eigen kosten daarvan.

Artikel 9 Privacy

9.1 Conform de wetgeving omtrent AVG is kihi genoodzaakt de facturen met persoonsgegevens voor een periode van 7 jaren te bewaren. Tevens geeft u hierbij uw akkoord voor het gebruiken van uw persoonsgegevens voor zaken welk in het ruimste zin van het woord verband houden met de overeenkomst.

Artikel 10 Afdrukken

10.1 Afdrukken kan uitbesteed worden bij de fotograaf. Er wordt dan een lay-out toegestuurd. Wanneer de klant akkoord gaat wordt het gewenste product besteld.

10.2 Het product wordt na ontvangst van betaling geleverd.

10.3 Bestelde producten kunnen niet worden teruggestuurd.

Artikel 11 Rechts- en forumkeuze

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Neem contact met mij op!

Wil jij ook een tastbare herinnering van de momenten die voor jou bijzonder zijn? Via onderstaand contactformulier neem je eenvoudig contact met mij op. Rechtstreeks contact met mij opnemen via de mail of telefoon kan natuurlijk ook.

Adres

Kihi | Loevestraat 31 | 5961TV, Horst

Telefoon

+31 652659067

KvK

72591099

Vul het contactformulier in